Φυσικά Ε’: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Το θερμόμετρο

Θερμοκρασία – Θερμότητα Δύο διαφορετικές έννοιες

Τήξη και πήξη

Εξάτμιση και συμπύκνωση

Βρασμός

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

Επανάληψη ενότητας