Γλώσσα Ε’: Ενότητα 6. Οι φίλοι μας, οι φίλες μας

Στόχοι ενότητας

Ενότητα 6: Οι φίλοι μας, οι φίλες μας

  • Γράφουμε επιστολές και προσκλήσεις σε φίλους
  • Περιγράφουμε δραστηριότητες με φίλους
  • Αλλάζο­υμε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο και τον πλάγιο σε ευθύ
  • Αναγνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε σωστά τις αποτελεσματικές και τελικές προτάσεις

Φίλοι από άλλες χώρες

Πώς γράφουμε μια επιστολή

Πώς γράφουμε το φάκελο μιας επιστολής

Ιστορίες με φίλους

Πώς ξεχωρίζω το άρθρο από τον αδύνατο τύπο της αντωνυμίας

άσκηση για τη διάκριση άρθρου και αντωνυμίας

Οι φίλοι γιορτάζουν

Πώς γράφουμε μια πρόσκληση