Μαθηματικά ΣΤ’: 29. Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης