Μαθηματικά Ε’: 41. Eίδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

Επιλέγω τη σωστή απάντηση.
Scalene triangle = σκαληνό
Isosceles triangle = ισοσκελές
Equilateral triangle = ισόπλευρο