Οι 4 πράξεις

              ΠΡΟΣΘΕΣΗ

             ΑΦΑΙΡΕΣΗ

            ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

           ΔΙΑΙΡΕΣΗ